Beskrivelse af Assens kommunes nærdemokrati

Processen bag byrådets beslutning startede i december 2014. Assens Kommune havde på daværende tidspunkt nedsat et politisk udvalg (IMU – Innovations- og Medborgerskabsudvalget), der blandt skulle arbejde med øget borgerinvolvering og nærdemokrati. I løbet af 2015 igangsattes en proces, der både involverede en række interessenter som Landdistriktsrådet, borger- og landsbyforeninger, Byrådet mfl. De udsendte en række pressemeddelelser, brugte film på Facebook, brochurer etc.

Desuden turnerede IMU og udvalgte personer fra administrationen rundt i Assens Kommune og afholdt en række åbne borgermøder. Her blev ideerne bag lokalrådene fremlagt, der var afsat tid og rum til debat og drøftelser, og der var fælles opsamlinger. Desuden medbragtes “møde-kit”, så borgere, der kunne tænke sig at etablere et lokalråd, kunne invitere andre interesserede på kaffe og chokolade.

Efterfølgende produceredes et forslag til struktur for lokalråd, som blev sendt i høring oktober 2015. Efter høringsperioden og diverse ekstraordinære møder, blev Model for lokalråd fremlagt og godkendt i Byrådet i april 2016.

De enkelte lokalråd (vi har pt. 15, og de dækker ca. 85-86 % af kommunens borgere) vælger selv, hvordan de vil arbejde, hvordan de vil sammensætte bestyrelsen, hvad de vil arbejde med etc. Der er store lokale forskelle, der både afspejler størrelsen af det lokalsamfund, som lokalrådet dækker, men selvfølgelig også hvad bestyrelsen prioriterer at arbejde med. Eksempelvis har Aarup Lokalråd prioriteret at fremme tilflytning, Vissenbjerg Lokalråd har en mere generel tilgang til både tilflytning, vandrestier mv., og andre fokuserer på mindre lokale tiltag.

Langt de fleste lokalråd er nyetablerede, men enkelte er tidligere borgerforeninger, der har ændret deres vedtægter, så de kan godkendes som lokalråd.

Nogle lokalråd består udelukkende af folkevalgte borgere, og andre har udpeget et antal pladser i bestyrelsen til repræsentanter for eksempelvis handelsstandsforening, institutioner, erhvervsliv etc. Det eneste krav vi stiller er, at der skal være overvægt af valgte bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne vælges typisk for to år ad gangen.

Alle lokalråd har et årligt møde med en gruppe byrådspolitikere. Assens Kommune har 5 distrikter – Nord, Syd, Øst, Vest og Center – og hvert af disse distrikter har et dialogudvalg på 5-6 byrådsmedlemmer. Eksempelvis sidder der seks medlemmer fra Byrådet i dialogudvalg Øst. Dette dialogudvalg har et årligt møde med hvert af de lokalråd, der hører til Øst (Tommerupperne, Brylle og Verninge). Det er det enkelte lokalråd, der sammensætter dagsordenen, styrer mødet og fremsender referat.

Lokalrådene og Landdistriktsrådet har en årlig temadag. Her får vi oplæg udefra, drøfter og debatterer diverse emner og netværker. Byrådet deltager i første del af temadagen.

Som led i Byrådets godkendelse af Model for lokalråd i Assens Kommune, blev det besluttet, at modellen skulle evalueres ved årsskiftet 2018/2019. Denne evaluering er netop behandlet i Byrådet, og der er foretaget enkelte tilretninger af modellen. Link: https://www.assens.dk/vores-kommune/politik/dagsordener-og-referater/byraadet/2019-05-29-1900-1059/ 

En af de store udfordringer for flere af lokalrådene er at blive synlige/kendte i lokalområdet, og dermed få den folkelige opbakning. Det bliver evalueret løbende.