Vedtægter

§1 Navn

    Stk.1. Foreningens nye navn er Bedre demokrati, tidligere Center for medborgerskab.

    Stk 2. Foreningens hjemsted er Danmark.

§2 Formål

    Stk. 1. Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab vil vi styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundet.

§3 Medlemskreds

      Stk 1. Medlemskab af foreningen kan være personligt eller kollektivt:

Personer, som anerkender og støtter foreningens formål og betaler det årlige kontingent kan være medlemmer.

Organisationer, foreninger, fonde, virksomheder, institutioner mv. som anerkender og støtter foreningens formål og betaler det årlige støttebeløb kan være kollektive medlemmer

      Stk.2 Indmeldelse kan ske ved kontakt til bestyrelsen

               Udmeldelse kan ligeledes ske ved kontakt til bestyrelsen. Udmeldelse sker desuden automatisk, hvis             det årlige kontingent ikke er betalt inden generalforsamlingen.

       Stk. 3 Eksklusion kan finde sted, hvis et medlem handler åbenbart imod foreningens vedtægter, formål eller     beslutninger.

Afgørelse om eksklusion træffes af bestyrelsen når minimum tre bestyrelsesmedlemmer er for.

       Stk. 4 Generalforsamling fastsætter kontingent og støttebeløb, der kan justeres én gang årligt.

Justeringen skal annonceres mindst seks uger inden betalingsfristen.

      Stk 5 Repræsentantskabet består af op til 15 medlemmer fra de organisationer, foreningen samarbejder med, en repræsentant fra hver.  

Hvert medlem bliver udpeget af mindst 5 personer fra dets egen organisation.

Repræsentantskabet sidder i 4 år, og kan trække sig når som helst.

Repræsentantskabet har samme rettigheder som almene medlemmer.

§4 Generalforsamling

    Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

    Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved kontakt til medlemmerne og ved annoncering på hjemmesiden med angivelse af dagsorden. 

    Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling kan indeholde følgende punkter:

       1. Valg af dirigent og sekretær

       2. Formandens beretning 

       3. Regnskabsaflæggelse 

       4. Behandling af indkomne forslag 

       5. Godkendelse af budget 

       6. Valg af formand

       7. Valg af næstformand 

       8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

       9. Valg af kasserer 

       10. Eventuelt

    Stk 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

    Stk 1. §5 Ekstraordinær generalforsamling 

    Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 3/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. 

    Stk.3. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 3 uger.

§6 Daglige ledelse

    Stk.1. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 3-årig periode.

    Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

    Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. 

    Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

    Stk.5. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 4 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. 

§7 Økonomi, regnskab og revision 

    Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

    Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen, for budget samt regnskab. 

    Stk.3. Foreningens regnskab godkendes af kassereren.

§8 Tegningsregler og hæftelse

    Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formanden.

    Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

§9 Vedtægtsændringer 

    Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 100% flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

    Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

§10 Opløsning 

    Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

    Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 

§11 Datering 

    Stk.1. Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 31.8.2020 . 

Formand og kasserer: Sofia Katrine Svensson

Næstformand: Carsten Sindvald

Bestyrelsesmedlem Finn Henriksen