Referat fra generalforsamling 17.maj 2021

Referat fra Generalforsamling i Bedre demokrati mandag den 17. maj 2021 kl. 19

Deltagere: Sofia Svensson (formand), Harish Venkatesan (nyt bestyrelsesmedlem), Stine Skot, Vibeke Frøkjær Jensen, Lotte Grove, Susanne Zimmer, Carsten Sindvald (næstformand)

Mødet indledtes med en kort indledning med gennemgang af dagsorden samt opdatering af bestyrelsens medlemmer. Finn Henriksen, har valg at træde ud, mens Harish er på valg som nyt bestyrelsesmedlem.

1. Valg af referent og ordstyrer
Sofia valgtes som ordstyrer og Carsten som referent 2. Godkendelse af regnskab for 2020 (vedhæftet)

Sofia fremlagde årsregnskabet for 2020, hvor indtægter og udgifter er 0. Dette skyldes foreningen køres non-profit. Af regnskabet fremgår desuden de to engangsbeløb foreningen er blevet bevilget til afholdelse af specifikke projekter. Årsregnskabet er formelt godkendt af revisor.

Stine spurgte ind til, hvorvidt bevilgede fondsmidler bør indgå i internt regnskab og påpeger, at alle indtægter/udgifter normalt fremgår af den benyttede opstilling.

Sofia vil tage emnet op med revisor og erklærer sig enig i Stines opmuntring til at få lagt gode vaner ind i denne del af foreningens arbejde fremadrettet.

Lotte mente, at regnskabet sikkert er fuldt lovligt, men at det altid er godt med gennemsigtighed, hvor alt er gjort tydeligt og tilgængeligt. Alle poster ifm brug af fondsmidler skal således helst fremgå. Hun tilsluttede sig afsluttende Stines vægtning af gode vaner herom i fremtiden.

Afsluttende godkendtes regnskabet med forbehold om, at der rettes op fremadrettet, og Sofia lovede at lægge et ”tillægsregnskab” op på hjemmesiden hurtigst muligt.

3. Årsberetning ved formanden

Året 2020 har især omhandlet de to projekter Unge i politisk mesterlære, dels i Assens Kommune og dels i Folketinget med Stine Skot som projektleder. Her har deltagerne haft mulighed for at følge hver sin politiker i dennes arbejde i en periode. De har desuden erhvervet sig erfaring med og indsigt i både organisation og

1

samskabelse. To af i alt tre planlagte workshops blev gennemført trods truende corona-restriktioner. Den ene omhandlede demokratisk debat ved Frederik Vad, mens den anden havde den ”demokratiske muskel” som tema, hvor især betydningen af aktiv lytning var i fokus. Hele projektet blev afsluttet med en online ”middag”. Alt gik fint, og man rundede af med de unges debatindlæg, hvor de gavudtryk for deres tanker om demokrati.

Pt arbejder Bedre demokrati med projekt ”Kend dagsordenen”, hvor borgere og lokalpolitikere inviteres til diskussion omkring den lokalpolitiske dagsorden. Dette startes op for første gang i uge 21 med fremsendelse af invitationer.

Bedre demokrati har gennem det seneste års tiden samlet et repræsentantskab med repræsentation af både politikere, faglige organisationer mm., og i nyhedsbrev er der udsendt orientering til repræsentantskabet. Indtil videre savnes dog lidt mere opfølgning af dem fra listen.

Blandt frivillige tilknyttet Bedre demokrati blev nævnt: Pauline, der bl.a. har stor erfaring med fundraising og Jette, der gennem mange år har arbejdet med meget fagrelevante områder såsom design af ungeråd, projekter og netværk.

Sidst men ikke mindst blev Harish budt velkommen og præsenteret. Harish, der er ekspert i IT og kommunikation, er oprindelig fra Indien og har sammen med sin kone været bosat i Danmark i 7 år.

Foreningens samlede medlemstal er pt: 25 medlemmer. Sofia påpegede idf at man på intet tidspunkt har haft større fokus på ”hvervning” af nye medlemmer, da vi ikke anser det for særlig afgørende for vores arbejde, om end aktive medlemmer kan være en stor hjælp.

Endelig blev der gjort rede for de to fonde der hidtil har støttet projekter under Bedre demokrati, Tuborg-fondet og Rockwool-fonden. Sidstnævnte ansøges pt om støtte til et ”barometer” til måling af kommunernes indsats for samskabelse med fokus på ligestilling og lige adgang. Hvor Tuborg-fondet, der har støttet to Unge i politisk meterlære-projekter ifm deres støtte ikke søger indflydelse eller dialog, er Rockwool-fonden omvendt særdeles aktiv med tilbud om både design, rådgivning mm.

Sofia afsluttede sin beretning med at spørge ind til, om foreningen skal fortsætte ad det nuværende spor med forskellige typer projekter eller ej. Et spørgsmål, der i nær

2

fremtid tages op og diskuteres i bestyrelsen, hvorefter en beslutning lægges op til medlemmerne til godkendelse.

Lotte spurgte ind til hvilken læring man kan udlede af projekterne indtil nu.

Sofia fortalte, at et fællestræk er, at de unge har svært ved at se, ”hvor de skal sætte ind”, mens politikerne på deres side giver udtryk for, at de hellere end gerne tager fat i de unge, men ”hvor”?

Stine påpegede, at skønt hun foretrækker mere fysisk samvær ved projektet i folketinget, fik samtlige 19 deltagende unge et stort udbytte – trods corona. Det er ofte de små ting, der er vigtige for at ”lukke” hullet mellem politikere og de unge. Først og fremmest: skub på, kast ”os” ud i det, gør det! Så fortsæt med læringsarbejdet og udvikling af evnen til at formulere en holdning.

4. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Harish præsenterede sig selv. Er uddannet indenfor datascience og desuden meget interesseret i sociologi og demokrati. Ankom til Danmark i juni 2014 og har siden været ansat hos Danske Bank. Han fortæller desuden, at hans kone er ansat ved INT i Vanløse, og at de begge er ankommet til Danmark pga arbejde.

Stine spurgte ind til proceduren omkring optagelse i bestyrelsen og til hvor mange ledige pladser, der er.

Sofia svarede, at alle kan melde sig, og at der er plads til max. 5 i bestyrelsen. Lige nu er man 3 i fald Harish bliver optaget.

Alle 6 medlemmer af foreningen stemte efterfølgende for optagelse af Harish i bestyrelsen.

5. Oplæg og debat om Verdensmålene: hvorvidt og hvordan vi skal arbejde med dem i foreningen.

Oplægget tog udgangspunkt i en længere research, der havde til formål at tage pulsen på det demokratiske niveau ifm både tilblivelse og håndtering af FNs 17 verdensmål/Agenda 30. Inspireret at tesen om at hvis vi stiller høje krav til demokratiets udformning lokalt og på græsrodsplan, bør vi stille mindst lige så høje krav til instanser længere oppe i systemerne inkl. de overordnede rammer. FNs tætte samarbejde omkring udformning med den ikke-demokratisk valgte organisation World Economic Forum omkring realiseringen af Agenda 30 blev nævnt som et eksempel på demokratisk underskud.

3

Stine: vi definerer selv, hvordan vi tolker målene. Det er demokratisk.

Vibeke: det er vigtigt at være kritisk overfor medierne, de er ikke altid uafhængige. Målet helliger ikke altid midlet, og fører agenda 30 til mere demokrati? Hvem styrer i øvrigt dagsordenen. Målene siver langsomt ind i samfundet.

Sofia: måske vi kunne støtte nogle få af målene, og forklare hvorfor på hjemmesiden?

Debatten tog efterfølgende fat. Flere vinkler blev belyst. Skal vi blot glæde os over verdensmålenes hensigtserklæringer og arbejde med dem ud fra vores egen positive fortolkning hver især, eller er det i den sidste ende afgørende, at vi også på det overordnede plan kan sympatisere med de bagvedliggende præmisser og metoder – som vi ved nærmere eftersyn er måske helt eller delvist uenige i.

Researchen bag debatoplægget vedhæftes referatet sammen med dokumentet The United Nations-World Economic Forum, Strategic Partnership Framework for the 2030 Agenda (fra 2019).

6. Evt.
Vibeke efterlyste andre møder med åben diskussion mellem medlemmer.

Lotte foreslog, at man lægger alle vedtægter op på foreningens hjemmeside eks. inkl. muligheder for fremstilling af forslag.

Sofia bød ideen velkommen. Jo flere der er engagerede og ønsker deltagelse jo bedre. Debatmøder kan samtidig være med til at definere retningen for foreningens arbejde. Man mangler blot at finde frem til en god praktisk ramme. Der blev talt om, at Harish evt. kan gå ind i denne opgave.